Mainfreight Disclaimer

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Door de website van Mainfreight te bezoeken, te bekijken, te openen of op andere wijze gebruik te maken van de door Mainfreight gecreëerde, verzamelde, samengestelde of aan Mainfreight verstrekte diensten of informatie, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende Servicevoorwaarden. Indien u niet gebonden wilt zijn aan onze Servicevoorwaarden is uw enige optie om de diensten van Mainfreight niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken. U begrijpt, gaat akkoord en erkent dat deze Voorwaarden een juridisch bindende overeenkomst vormen tussen u en Mainfreight en dat uw gebruik van Mainfreight aangeeft dat u deze overeenkomst aanvaardt.

2. Dienstverlening

U gaat ermee akkoord en erkent dat Mainfreight het recht heeft om naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u haar diensten te wijzigen, te verbeteren of stop te zetten, zelfs als dit ertoe kan leiden dat u geen toegang krijgt tot de informatie die het bevat. Bovendien gaat u ermee akkoord en erkent u dat Mainfreight het recht heeft om diensten aan u te leveren via dochterondernemingen of gelieerde entiteiten.

3. Eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat Mainfreight eigendoms- en vertrouwelijke informatie kan bevatten, waaronder handelsmerken, servicemerken en octrooien die beschermd zijn door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en internationale verdragen inzake intellectuele eigendom. Mainfreight geeft u toestemming om delen van de inhoud te bekijken en te kopiëren voor offline, persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Onze content mag niet worden verkocht, gereproduceerd of gedistribueerd zonder onze schriftelijke toestemming. Eventuele handelsmerken, servicemerken en logo's van derden zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle verdere rechten die hierin niet specifiek zijn toegekend, zijn voorbehouden.

4. Ingediende inhoud

Wanneer u content indient bij Mainfreight, verleent u Mainfreight tegelijkertijd een onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie om uw content wereldwijd te publiceren, te tonen, te wijzigen, te distribueren en te syndiceren. U bevestigt en garandeert dat u de vereiste bevoegdheid heeft om bovenstaande licentie aan Mainfreight te verlenen.

5. Beëindiging van de overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst blijven voor altijd van toepassing totdat ze door een van de partijen zonder voorafgaande kennisgeving op enig moment om welke reden dan ook worden opgezegd. De beëindiging van deze overeenkomst heeft geen invloed op de voorwaarden die oneindig van kracht blijven.

6. Afwijzing van garanties

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van Mainfreight volledig op eigen risico is en dat onze diensten worden geleverd "As Is" en "As Available". Mainfreight geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie, goedkeuring of verklaring met betrekking tot de werking van de Mainfreight-website, informatie, inhoud, materialen of producten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, en garanties dat de toegang tot of het gebruik van de dienst ononderbroken of vrij van fouten zal zijn of dat gebreken in de dienst zullen worden verholpen.

7. Beperking van de aansprakelijkheid

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Mainfreight en haar dochterondernemingen of filialen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of exemplarische schade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot schade voor winstderving, bedrijfsonderbreking, bedrijfsreputatie of goodwill, verlies van programma's of informatie of ander immaterieel verlies als gevolg van het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de dienst of informatie, of een permanente of tijdelijke stopzetting van een dergelijke dienst of toegang tot informatie, of het verwijderen of beschadigen van enige inhoud of informatie, of het niet opslaan van enige inhoud of informatie. De bovenstaande beperking is van toepassing ongeacht of Mainfreight op de hoogte is of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In jurisdicties waar de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan is de aansprakelijkheid van Mainfreight beperkt tot de grootst mogelijke mate die wettelijk is toegestaan.

8. Externe inhoud

Mainfreight kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden, reclame of websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat Mainfreight niet verantwoordelijk is voor en niet instemt met reclame, producten of middelen die beschikbaar zijn via dergelijke bronnen of websites.

9. Jurisdictie

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het land, de staat, de provincie of het territorium die uitsluitend door Mainfreight worden bepaald om elke juridische kwestie die voortvloeit uit deze overeenkomst of die verband houdt met uw gebruik van Mainfreight op te lossen. Indien de bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van de overeenkomst ongeldig is, wordt deze bepaling uit de Voorwaarden verwijderd en blijven de overige Voorwaarden van kracht.

10. Gehele overeenkomst

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de bovenstaande voorwaarden de volledige algemene overeenkomst tussen u en Mainfreight vormen. U kunt onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden wanneer u andere diensten, geaffilieerde diensten of inhoud of materiaal van derden gebruikt, koopt of er toegang toe heeft.

11. Wijzigingen in de voorwaarden

Mainfreight behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in onze Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop ze worden geplaatst en uw voortgezette gebruik van Mainfreight na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden betekent dat u ermee instemt om aan deze Voorwaarden gebonden te zijn.
 

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.