• Poland
  • Americas
  • Asia
  • Australia
  • Europe
  • Global
  • New Zealand
 • Polska
  • English
  • Bahasa Melayu
  • Tiếng Việt
  • ภาษาไทย
  • 日本語
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Nederlands
  • Deutsch
  • Italiano
  • Nederlands
  • Polska
  • Pусский
  • România
  • Yкраїнська
 • Poland - Polska
  • Americas - English
  • Asia - Bahasa Melayu
  • Asia - English
  • Asia - Tiếng Việt
  • Asia - ภาษาไทย
  • Asia - 日本語
  • Asia - 简体中文
  • Asia - 繁體中文
  • Australia - English
  • Belgium - English
  • Belgium - Français
  • Belgium - Nederlands
  • Canada - English
  • Europe - Deutsch
  • Europe - English
  • Europe - Français
  • Europe - Italiano
  • Europe - Nederlands
  • Europe - Polska
  • Europe - Pусский
  • Europe - România
  • Europe - Yкраїнська
  • France - English
  • France - Français
  • Germany - Deutsch
  • Germany - English
  • Global - Deutsch
  • Global - English
  • Global - Français
  • Global - Italiano
  • Global - Nederlands
  • Global - Polska
  • Global - Pусский
  • Global - România
  • Global - Tiếng Việt
  • Global - Yкраїнська
  • Global - ภาษาไทย
  • Global - 简体中文
  • Global - 繁體中文
  • Italy - English
  • Italy - Italiano
  • New Zealand - English
  • Poland - English
  • Poland - Polska
  • Romania - English
  • Romania - România
  • Russia - English
  • Russia - Pусский
  • The Netherlands - English
  • The Netherlands - Nederlands
  • Ukraine - English
  • Ukraine - Pусский
  • Ukraine - Yкраїнська
  • United Kingdom - English
Hero Gadget - Training
 • Home
 • Contacts
 • On The Go
 • Track
 • Settings
 • Search

Incoterms

Czym są Incoterms

Incoterms - czyli Międzynarodowe Reguły Handlu to kluczowe elementy międzynarodowych umów handlowych. Informują strony o sposobie dostawy towaru od sprzedawcy do nabywcy oraz warunkach wywozu i wwozu. Ujmują także różne koszty i ryzyka, które mogą ponosić strony. Różnica pomiędzy wersją z roku 2000 a 2010 to ilość reguł, zmniejszono ją z 13 do 11. Cztery reguły Incoterms (DAF, DES, DEQ, DDU) zastąpiono dwoma nowymi Incoterms (DAT , DAP). Zastąpione Incoterms DAF, DES i DEQ nie były zbyt często używane w codziennym handlu. Mainfreight stosujemy zarówno reguły Incoterms 2000, jak i nowe Incoterms 2010. Poniżej umieszczono listę Incoterms wraz z ich wersją.

EXW - ExWorks (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza najmniejszą odpowiedzialność ze strony sprzedającego, który musi wyłącznie pozostawić towary do dyspozycji kupującego. Kupujący realizuje dalsze zadania związane z wywozem i wwozem oraz  transportem i ubezpieczeniem towarów.

FCA - Free Carrier (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza gotowe towary pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Koszt dostarczenia towarów we wskazane miejsce ponosi sprzedający.

FAS - Free Alongside Ship (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie dostarczenia towarów do burty statku w oznaczonym porcie nadania. Sprzedający odpowiada za dopełnienie formalności związanych z wywozem. Od tego momentu wszelkie koszty oraz ryzyko związane z towarem zostaje przeniesione na kupującego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

FOB - Free On Board (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że odpowiedzialność za dostawę sprzedającego kończy się w momencie przekroczenia burty statku przez towar.  Do tego momentu sprzedający ponosi też wszystkie koszty załadunku i ryzyko. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego. Jeżeli nie chodzi o transport morski, strony powinny stosować FCA.

CFR - Cost and Freight (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt dostawy i frachtu do wskazanego miejsca, ALE ryzyko powiązane z utratą lub uszkodzeniem, jak również koszty dodatkowe pojawiające się po chwili dostawy przeniesione są ze sprzedającego na kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

CIF - Cost, Insurance, Freight (2000 i 2010)

Dostawa zostaje uznana za zrealizowaną w momencie załadunku towaru na statek. Sprzedający ponosi koszty dostawy i frachtu do wskazanego miejsca przeznaczenia. Ryzyko utraty i uszkodzenia tak samo jak w CFR. Sprzedający jest odpowiedzialny również za zawarcie umowy i opłacenie kosztu ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

CIP - Carriage and Insurance Paid (2000 i 2010)

Reguła ta jest taka sama jak CPT, różnica polega na tym, że sprzedający nie zawiera ubezpieczenia towaru od ryzyka utraty/uszkodzenia na rzecz kupującego. Reguła ta może być stosowana do różnych rodzajów transportów.

CPT - Carriage Paid To (2000 i 2010)

Reguła ta oznacza, że sprzedający dostarcza towary do wskazanego przewoźnika i ponosi koszt transportu do miejsca przeznaczenia. Kupujący ponosi koszty pojawiające się po takim dostarczeniu towarów. Sprzedający musi dopełnić formalności związanych z wywozem. Reguła ta może być stosowana do różnego rodzaju transportów (wraz z multimodalnym).

DAF - Delivered At Frontier (2000)

Reguła ta oznacza, że sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do dyspozycji kupującego we wskazanym miejscu na granicy, niezależnie od środka transportu, jednak przed granicą odprawy celnej kraju odbiorcy. Termin odnosi się do granicy lądowej.

DES - Delivered Ex Ship (2000)
Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia do dyspozycji przez odbiorcę na statku we wskazanym porcie przeznaczenia. Sprzedający jest zobowiązany ponieść wszystkie koszty do tego momentu, ponosi również ryzyko uszkodzenia lub utraty towarów podczas transportu do portu przeznaczenia.  Reguła stosowana jest wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

DEQ - Delivered Ex Quay (2000)

Reguła ta jest taka sama jak DES, jednak towar powinien być postawiony do dyspozycji kupującego na nabrzeżu we wskazanym porcie przeznaczenia. Koszty oraz ryzyko rozładunku leżą po stronie sprzedającego. Termin może być używany wyłącznie w odniesieniu do transportu morskiego.

DDU - Delivered Duty Unpaid (2000)

Reguła ta oznacza, że sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towarów do kupującego, bez jego oclenia i bez rozładunku z ostatniego środka transportu.  Sprzedający ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z dostarczeniem towarów na wskazane miejsce, z wyjątkiem wszelkich kosztów celnych (np. odpowiedzialność za zwyczajowe formalności i płatności, cła i podatki) w celu dostawy do kraju przeznaczenia. Sprzedający ponosi koszt opłat, ceł i podatków.

DDP - Delivered Duty Paid (2000 and 2010)

Reguła ta oznacza najszerszą odpowiedzialność sprzedającego. Reguła ta nie powinna być stosowana, jeżeli sprzedający nie może uzyskać pozwolenia na wwóz. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DDU o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową, podatkami i opłatami.

DAT – Delivered at Terminal (nazwa terminalu w miejscu przeznaczenia) (2010)

Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego terminalu, nie pokrywa jednak kosztów powiązanych z odprawą celną importową i ponosi całe ryzyko do chwili rozładunku towarów na terminalu.

DAP - Delivered At Place (nazwa miejsca przeznaczenia) (2010)

Sprzedający odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca, nie pokrywa jednak kosztów powiązanych z odprawą celną importową i ponosi całe ryzyko do chwili rozładunku towarów u kupującego.


Incoterm (międzynarodowe reguły handlu), co zawierają?

Incoterms definiują role sprzedającego i kupującego w międzynarodowej transakcji. Podział zadań i czas ich wykonania W umowie pomiędzy sprzedającym i kupującym określa się:
 

·         Obowiązki kupującego i sprzedającego
·         Kto zawiera ubezpieczenie, załatwia pozwolenia, zgody i inne formalności
·         Kto załatwia transport i do jakiego momentu oraz kto za niego odpowiada
·         Moment w którym koszty i ryzyka przenoszone są ze sprzedającego na 
          kupującego.


Opracowano trzynaście różnych reguł, które ujęto w Incoterms 2000 i 2010. Regulują one międzynarodowe prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego. Sześć z trzynastu reguł dotyczy frachtu morskiego. Pozostałe siedem reguł dotyczy wszystkich rodzajów transportu. Incoterms są opracowywane i publikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). 

NOTE: Content in the panels below this point are not visible on the site unless used by other features e.g. gadgets, OB&E, etc.