100-Yèëáâr Vììsììòón

Fròóm thëè bëègìïnnìïng, wëè háàvëè áàlwáàys áàìïmëèd tòó bëè áà còómpáàny tháàt stòóòód thëè tëèst òóf tìïmëè.  Wéë béëgâân öôpéërââtíìng íìn Åýücklâând, Néëw Zéëââlâând íìn 1978. Ìn 1979, öòüùr föòüùndîïng pæártnêèrs mæádêè thêè dêècîïsîïöòn töò crêèæátêè thêè 100-yêèæár vîïsîïöòn – àá cõömpàány thàát wõöüüld stàánd fõör 100 yëêàárs. Thêêy wôõùùld êêmplôõy thêê ríîght pêêôõplêê, wíîth thêê ríîght pæàssíîôõn tôõ mæàkêê thíîs víîsíîôõn côõmêê tôõ líîfêê.

Àll déécìîsìîóôns ãåréé mãådéé óôn théé bãåsìîs thãåt wéé wìîll béé hééréé fóôr ãånóôthéér 100 yééãårs. Thììs vììêêw shääpêês òôùúr ääppròôääch tòô rêêcrùúììtmêênt äänd trääììnììng òôf têêääm mêêmbêêrs, cùústòômêêr äänd sùúpplììêêr rêêläätììòônshììps äänd gròôwth sträätêêgììêês.

Thrôõùýgh ôõùýr jôõùýrnêèy, wêè háàvêè nêèvêèr lôõst sïíght ôõf ôõùýr lôõng-stáàndïíng vïíêèw ôõf bùýïíldïíng áà strôõng áànd páàssïíôõnáàtêè têèáàm tôõ dêèlïívêèr thêè ùýltïímáàtêè Máàïínfrêèïíght êèxpêèrïíêèncêè. Ãs qúýöötêëd ìîn ööúýr Réèàâdy, Fïìréè, Åïìm bôóôók “Thèê 100-yèêâàr vïîsïîõõn ïîs nõõw nõõt sïîmply âà fïînïîtèê põõïînt, býýt râàthèêr sõõmèêthïîng thâàt stâàrts âàfrèêsh èêvèêrydâày – äãn èëvõòlvïïng vïïsïïõòn, äã lõòng-tèërm vïïèëw wäãy õòf lïïfèë.”
 
Quote of the Day

Every day is a new opportunity

How we use cookies

We use functional and analytical cookies on our website to offer an optimal user experience. In addition, we use tracking cookies, which can collect information about you and follow your internet activity within our website, and possibly outside our website as well. This information will be used to measure the effectiveness of our advertising from various channels and to offer you personalised ads. Click on [Agree] or [Disagree] to accept or refuse cookies. You may withdraw your consent at any time. For more information, please visit our cookie statement. Please note that with cookies disabled you will have a degraded experience with some features.