Container hàng không

Air Freight Containers


An airline unit or unit load device (ULD) is a pallet or a container which is used to hold loose freight to be shipped via airfreight. 

Airline units are used to protect your goods in transit and to speed transitions through customs and airports.

ULD come in two different forms:

  • Pallets – These are large flat base of aluminium with rims designed to lock onto cargo net lugs
  • Containers – Also known as cans or pods, are closed units that can either be fully made out of aluminium or made out of a combination of aluminium, polycarbonate sheets and cargo nets. These are designed so that they fit perfectly in the circular cargo hold of the plane.


The following guide shows you the different types of airline units. Our loaders will choose the most appropriate unit for your freight so that you don’t have to. 

Airline units availability is dependent on the airline and the destination.

  Unit Type Internal Volume Internal Dimensions (L x W x H) Door Clearance Max Gross Weight Tare Weight
AKH / LD3-45 3.6m³ 146 x 149 x 113cm   1135kgs 88kgs
AKE / LD-3 4.3m³ 140 x 147 x 152cm 148 x 152cm 1587kgs 85kgs
DQF / LD-8 7.2m³ 140 x 433 x 152cm 235 x 152cm 2499kgs 132kgs
ALF / LD-6 9m³ 140 x 310 x 152cm 293 x 147cm 3175kgs 159kgs
AAF / LD-26 13m³ 208 x 302 x 152cm 293 x 147cm 4626kgs 159kgs
AAU / LD-29 14.5m³ 208 x 302 x 152cm 293 x 147cm 4626kgs 159kgs
PAG Pallet 11.1m³ 207 x 301 x 158cm   4626kgs 120kgs
PMC Pallet 12.1m³ 228 x 301 x 158cm   5035kgs 120kgs


  

Contact us

Báo giá vận chuyển miễn phí

Sẵn sàng để giao dịch với chúng tôi, yêu cầu báo giá vận chuyển

Yêu cầu báo giá

Đặt câu hỏi

Bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Thắc mắc

Giữ liên lạc với chúng tôi

Liên hệ với một trong các chi nhánh của chúng tôi để có thêm thông tin về các dịch vụ

Liên hệ

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào

Chúng tôi sử dụng các chức năng và phân tích của cookie trên website để mang đến trải nghiệm người dùng tối ưu. Thêm vào đó, chúng tôi sử dụng chức năng theo dõi của cookie để có thể thu thập thông tin về bạn và theo dõi các hoạt động trên internet của bạn bên trong và cả bên ngoài website. Thông tin này sẽ được sử dụng để đo lường hiệu quả quảng cáo của chúng tôi thông qua nhiều kênh khác nhau. Bấm vào [Đồng ý] hoặc [Không đồng ý] để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Bạn có thể rút lại chấp thuận của mình vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn về cookie của chúng tôi. Xin lưu ý nếu tắt cookie, bạn sẽ có trải nghiệm kém hơn đối với một số tính năng, ví dụ như tính năng theo dõi không còn khả dụng.